การสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2021 Special เรื่อง การปรับตัวของอุตสาหกรรมไทยในยุค Energy Transition to Sustainability

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการด้านพลังงาน Energy Symposium 2021 โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานอธิบดีกรมพัฒนาทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นผู้ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “Energy Transition to Sustainability” ผ่านการประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๔๕ – ๑๕.๓๐ น. โดยในช่วงของการอภิปราย ผู้ร่วมอภิปรายได้มีการนำเสนอสถานการณ์และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การกำหนดนโยบายที่มุ่งสู่ Net Zero Emission กรอบแผนพลังงานชาติและแผนพลังงานทดแทน รวมถึงนโยบายด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์ของการสัมมนา
เพื่อให้ผู้ประกอบการต่างๆ ได้รับทราบถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อทิศทางการกำหนดนโยบายด้านพลังงานของประเทศ และการปรับตัวของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งด้านอุปสงค์ และอุปทานภายหลังสถานการณ์โควิด ในรูปแบบ New normal เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมรับฟังผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประมาณ ๕๐๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม