การสัมมนาผลการดำเนินการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Index: EPI) ของประเทศไทย

สผ. โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ได้จัดสัมมนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องบุษกร ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานกล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ความสำคัญของ EPI และอนาคตสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย” ซึ่งมี นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เข้าร่วมการสัมมนา และมี นางสาวสุกัญญา วิศาล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการสัมมนาในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานจัดทำ EPI ของประเทศไทย พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงาน และแนวทางการจัดทำเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการนำส่งข้อมูล เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ องค์การมหาชน องค์การระหว่างประเทศ และสถาบันการศึกษา โดยมีรูปแบบการประชุม ณ สถานที่ตั้ง คือ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา และการประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 150 คน ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการสัมมนาในวันนี้ สผ. จะรวบรวมและนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)