การสัมภาษณ์รายการ “Envi Insider” สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.

วันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์รายการ “Envi Insider” ในหัวข้อ “แนวทางของการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย” ซึ่งประเด็นดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ในการนี้ ได้มีการกล่าวถึงสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย บทบาทของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงานเรื่องดังกล่าว รวมถึงแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่ยั่งยืน โดยมีศาสตราจารย์ ดร. พิสุทธิ์ เพียรมนกุล เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีกำหนดการออกอากาศในวันเสาร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๑.๕๕ น. ผ่านช่องทางวิทยุ FM 101.5 MHz. และสามารถรับฟังรายการสดและย้อนหลัง
ผ่านเว็บไซต์ www.curadio.chula.ac.th และ Mobile Application ทุกระบบ ทุกช่องทาง บนสื่อออนไลน์ในชื่อ CU Radio

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม