การสัมภาษณ์พิเศษ ประเด็นเรื่อง การวางแผนด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.สำนักข่าว TNN ช่อง 16 ซึ่งได้นำเสนอข่าวสารและสาระในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย และเป็นโมเดลต้นแบบในการพัฒนาเชิงพื้นที่ทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาได้เกิดเหตุด้านมลพิษและส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหลายครั้งในพื้นที่อีอีซี ซึ่งส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและความเชื่อมั่นในด้านการลงทุนในพื้นที่ดังนั้น สำนักข่าว TNN ช่อง 16 จึงขอสัมภาษณ์พิเศษ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในฐานะหน่วยงานที่จัดทำแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในประเด็นของการวางแผนด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การคาดการณ์ถึงปัญหามลพิษที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ และการวางแผนรองรับปัญหามลพิษต่างๆ ทั้งด้านมลพิษทางน้ำ อากาศ และขยะ รวมทั้ง โครงการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งการสัมภาษณ์พิเศษดังกล่าว จะเผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับทราบ และทำให้ภาคเอกชนและประชาชนมั่นใจในโครงการพัฒนาของรัฐบาล ที่จะมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยกัน

จัดทำโดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)