การลงนามในปฏิญญาว่าด้วยการลดก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) ในการผลิตกรดไนตริก(Declaration on N2O Mitigation in Nitric Acid production)

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยการลดก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) ในการผลิตกรดไนตริก (Declaration on N2O Mitigation in Nitric Acid production) และส่งมอบปฎิญญาดังกล่าวแก่ Ms. Svenja Schulze รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) ในระหว่างการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๕ การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๕ และการประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ ๒ ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของประเทศไทยในการสนับสนุนการดำเนินงานตามปฏิญญาดังกล่าว ซึ่งมีเนื้อหาแสดงความตั้งใจในการช่วยลดก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการผลิตกรดไนตริกของโลก โดยมุ่งสู่การยุติการปล่อยก๊าซดังกล่าวภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน ๒ องศาเซลเซียส เนื่องจากก๊าซไนตรัสออกไซด์มีค่าศักยภาพในการทำให้โลกร้อนมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ถึง ๒๖๕ เท่า ทั้งนี้ การลดก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) ที่เกิดจากการผลิตกรดไนตริกนั้น สามารถจัดการได้ง่าย มีค่าใช้จ่ายต่ำ มีเทคโนโลยีที่รองรับการดำเนินการดังกล่าวและสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วภายในสถานประกอบการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งปฏิญญานี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อริเริ่ม Nitric Acid Climate Action Group (NACAG) Initiative ซึ่งกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) ได้ประกาศในการประชุม COP 21 เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลดก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการผลิตกรดไนตริกในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยประเทศที่เข้าร่วมนี้จะได้รับประโยชน์จากความช่วยเหลือทางเทคนิคและการเงินแก่ผู้ประกอบการภายในประเทศที่มีความสนใจในการติดตั้งเทคโนโลยีลดก๊าซไนตรัสออกไซด์ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓)

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม