การรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการจัดทำร่าง ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้จัดทำกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565
ที่ออกตามความในมาตรา 11 และมาตรา 51/4 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 150 วัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 โดยกฎกระทรวงดังกล่าวได้ให้อำนาจเลขาธิการ สผ.ประกาศกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
ในการนี้ สผ. ได้จัดทำร่างประกาศ สผ. จำนวน 4 ฉบับ ภายใต้กฎกระทรวงดังกล่าวแล้วเสร็จ
จึงขอรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการดำเนินงาน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประกาศ สผ. เรื่อง แบบคำขอใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาต

2. ประกาศ สผ. เรื่อง คุณสมบัติ ผลงาน และประสบการณ์ ของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์การประเมินเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ประกาศ สผ. เรื่อง หลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4. ประกาศ สผ. เรื่อง การแสดงใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบเอกสาร