การปรับปรุงระบบ EIA

 • ปรับปรุงกฎหมาย
  1) พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 และมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
  2) กฎหมายลำดับรอง 9 ฉบับ ผ่านความเห็นชอบหลักการจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว ทั้ง 9 ฉบับ โดยมีผลใช้บังคับแล้ว 5 ฉบับ และอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนการประกาศใช้จำนวน 4 ฉบับ
 • ปรับปรุงกลไก
  1) ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน EIA
  2) พัฒนาศักยภาพหน่วยงานที่จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่พิจารณารายงาน EIA แทน สผ. และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
  3) ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ Mobile Application SMART EIA
  4) สนับสนุนการขับเคลื่อน SEA มาใช้กับการวางแผนพัฒนาของประเทศ
  5) ปรับปรุงและพัฒนาคู่มือ/แนวทางเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • การกำหนดประเภทและขนาดโครงการที่ต้องจัดทำรายงาน EIA 35 ประเภท และ EHIA 12 ประเภท
  ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการปรับประเภทโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใดที่ต้องจัดทำรายงาน EIA/ EHIA เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้ในทางปฏิบัติ และเกิดความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งแนวทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล
 • การกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ระดับ จังหวัด (เฉพาะช่วงการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ) จำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 7 จังหวัด ( ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต กระบี่ พังงา และสุราษฎร์ธานี) และจังหวัดที่มีความพร้อม 5 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร
  นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการและเชียงใหม่) เพื่อให้การพิจารณารายงานมีความสะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น
 • การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) โดย สผ. เป็นหน่วยงานสนับสนุน สศช. ในการขับเคลื่อน SEA ดังนี้
  1) จัดทำร่างข้อเสนอการจัดทำการประเมิน SEA และแนวทาง (Guideline) การประเมิน SEA
  2) โครงการนำร่องในการพัฒนาเชิงพื้นที่: จังหวัดระยอง โดยความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)
  3) โครงการขับเคลื่อน SEA ได้แก่ การจัดทำหลักสูตรการอบรม SEA เป็นต้น
 • ปรับปรุงและพัฒนาคู่มือ/แนวทางเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่
  แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 แนวทางการพิจารณารายงานของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ / แนวทางการจัดทำรายงานฯ แต่ละประเภทโครงการ
 • เป้าหมายของการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน EIA
  1) การกำหนดหน่วยงานอนุญาตในการนำมาตรการในรายงาน EIA ไปควบคุมกำกับโครงการให้ชัดเจน
  2) การยกระดับผู้จัดทำรายงานให้มีคุณภาพ (การขึ้นทะเบียน/การฝึกอบรม)
  3) การจัดทำคู่มือ/แนวทางการจัดทำรายงาน MONITOR
  4) การจัดทำคู่มือ การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) และประกาศ ทส.
  5) การพิจารณารายงาน MONITOR ให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์
  6) การสุ่มตรวจพื้นที่จริงเพื่อประกอบการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ การนำประเด็น/ปัญหา จากผลการพิจารณารายงาน MONITOR ไปทบทวนการกำหนดมาตรการในรายงาน EIA และปรับปรุงประกาศการกำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA
  7) การให้รางวัลกับสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน EIA (EIA Monitoring Award)
  8) ผลักดันการให้ Intensive กับสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม เช่น รางวัล EIA Monitoring Award หรือ รางวัล PM Award เป็นต้น

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort