การประชุม Thailand Climate Action Conference วันที่ 2 และการแถลงข่าว Way Forward แนวทางการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย

เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เข้าร่วมการประชุม TCAC ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ผู้บริหาร ทส. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และประชาชนทั่วไป ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่ง รมว.ทส. ให้เกียรติบรรยายพิเศษ “จากนโยบายสู่ความสำเร็จด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Actions and Achievement: From Policies to Implementation)” เพื่อเน้นย้ำการขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศโดยแปลงนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดย ทส. ให้ความสำคัญและพร้อมร่วมงานกับทุกภาคส่วน ในการรับมือปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างบูรณาการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริง ในการบรรลุเป้าหมายของประเทศร่วมกัน ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำความร่วมมือและการสนับสนุนจากนานาประเทศ และภาคเอกชนที่พร้อมสนับสนุนภาครัฐในการตอบรับเป้าหมายของประเทศและปรับแผนธุรกิจขององค์กรผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ รวมถึงเยาวชนและประชาชน ที่มีความตื่นรู้และพร้อมดำเนินการร่วมกันกับภาครัฐ

การประชุม TCAC วันนี้ มีการเสวนาเรื่องการบูรณาการ Climate Change สู่การดำเนินการระดับจังหวัด ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับบริบทการพัฒนา ในระดับพื้นที่ และการบรรยายพิเศษจากกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาความร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิ ความร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ โครงการ Thai Rice NAMA ร่วมกับ GIZ และโครงการ ADAP-T ซึ่งเน้นการวิจัยด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คู่ขนานกับห้องเสวนาย่อย ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนความรู้ในภาคพลังงานและการขนส่ง ภาคป่าไม้ ภาคเกษตร การบริการข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศ ภาคเยาวชน และตลาดคาร์บอน เป็นต้น

ในช่วง The Way Forward ผู้แทนเยาวชน องค์กร NGO และภาคเอกชน ได้กล่าวถ้อยแถลงและแสดงทรรศนะในการร่วมต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก่อนที่ รมว.ทส. จะแถลงข่าวผลลัพธ์จากการประชุม TCAC ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยร่วมกับนานาประเทศและประชาคมโลก

ทั้งนี้ การประชุม TCAC ได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง โดยตลอดระยะเวลาการประชุมระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2565 มีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม on-site กว่า 3,000 คน และ on-line กว่า 1,500 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)