การประชุม Focus Group เพื่อจัดทำ (ร่าง) เป้าหมายชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ระยะ 15 ปี ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2565 สผ. โดย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ได้จัดการประชุม Focus Group เพื่อจัดทำ (ร่าง) เป้าหมายชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2566-2580) ครั้งที่ 2 ในประเด็นการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและการบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. และ ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ.กลช. กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม นางภัทรินทร์ ทองสิมา ผอก.นโยบายและยุทธศาสตร์ นำเสนอข้อมูลผลการทบทวนการดำเนินงาน และ (ร่าง) เป้าหมายชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อจัดทำ (ร่าง) เป้าหมายชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2566-2580) ซึ่งจะพัฒนาไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ต่อไป

โดย มีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 100 คน


จัดทำและเผยแพร่ โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)