การประชุม Focus Group เพื่อจัดทำ (ร่าง) เป้าหมายชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพฯครั้งที่ 5

สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) จัดการประชุม Focus Group เพื่อจัดทำ (ร่าง) เป้าหมายชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2566-2580) ครั้งที่ ๕ ประเด็นประเด็นการสร้างความตระหนัก การศึกษา และการสื่อสารเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565  ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการทบทวนข้อมูลการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อจัดทำ (ร่าง) เป้าหมายชาติฯ ระยะ 15 ปี โดยมี ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ.กลช. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม นางภัทรินทร์ ทองสิมา ผอก.นโยบายและยุทธศาสตร์ นำเสนอผลการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ และ (ร่าง) เป้าหมายชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพฯ และมีการอภิปรายประเด็นและสถานการณ์การดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคต เรื่อง การศึกษา การสื่อสาร และการสร้างความตระหนักด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน  สถาบันการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนกว่า 100 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)