การประชุม Focus Group ประเด็นท้าทาย : พัฒนาดัชนี SDG 12 และ SDG 13 ของประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่นโยบาย BCG

วันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวเปิดการประชุม Focus Group ประเด็นท้าทาย : พัฒนาดัชนี SDG 12 และ SDG 13 ของประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่นโยบาย BCG ในรูปแบบออนไลน์ จากนั้นเป็นการรายงาน “สถานะดัชนี SDG 12 และ 13 ของประเทศ” โดย ผศ.ดร.กาญจนา ส่งวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และหัวหน้าโครงการสถานะประเทศไทยจากดัชนีชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Index) จากนั้นเป็นการนำเสนอแนวการพัฒนาดัชนี SDG 12 และ SDG 13 ของประเทศ โดยผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ ได้แก่ รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคมและ รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ นางสาวอนุดา ทวัฒน์สิน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนขยะมูลฝอยชุมชน กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย และนายวิจารณ์ อินทรกำแหง  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนขยะมูลฝอยชุมชน กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย จากนั้นเป็นช่วงระดมความคิดเห็น “แนวทางการพัฒนาดัชนี 12 และ SDG 13 ของประเทศ โดยมี ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิจัย นักวิชาการ ผู้แทนหน่วยงาน สื่อมวลชน แขกผู้มีเกียรติ ผู้สนใจทั่วไป และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๘๐ คน

จัดทำและเผยแพร่ โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม