การประชุม Final Symposium ระดับผู้บริหาร และ โครงการ ADAP-T

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยโตเกียว ดำเนินโครงการ Advancing co-Design of integrated strategies with Adaptation to climate change in Thailand (ADAP-T) ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) และ Japan Science and Technology Agency (JST) ได้กำหนดจัดการประชุม Final Symposium โครงการ ADAP-T ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2565 โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลที่ได้รับจากการวิจัยทั้ง 6 ภาคส่วน ประกอบด้วย ภาคการป่าไม้ ภาคการเกษตร ภาคทรัพยากรน้ำ ภาคการกัดเซาะชายฝั่ง ภาคดินถล่ม และภาคชุมชนเมือง และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ประสบการณ์จากการดำเนินการวิจัยสู่สาธารณะ โดย ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุมและ นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จาก สผ. ให้เกียรติกล่าว Guest speech ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ว่าที่ ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ดร. ธเนศร์ สมบูรณ์ ผอ.สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน Mr. Morita Takahiro หัวหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ Professor Dr. Taikan Oki มหาวิทยาลัยโตเกียว ซึ่งผลผลิตจากการดำเนินโครงการดังกล่าว จะถูกนำมาบูรณาการไว้ในแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยที่ปรึกษาโครงการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุมกว่า 80 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)