การประชุม Bonn Climate Change Conference 2022 ภายใต้ UNFCCC ณ กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมองค์การระหว่างประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมองค์กรย่อยด้านการดำเนินงานและองค์กรย่อยเพื่อให้คำปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ UNFCCC ครั้งที่ 56 ประจำปี 2565 (Bonn Climate Change Conference 2022) ณ กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีนางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ สผ. ให้ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย  การประชุมครั้งนี้มีภาคีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 191 ภาคี ซึ่งที่ประชุมได้ให้การรับรองวาระการประชุม มีประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) การเงินเพื่อการปรับตัวฯ (Finance for Adaptation) การประเมินสถานการณ์ของโลกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Global stocktake) การตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) กรอบความโปร่งใส (Transparency Framework) และกลไกความร่วมมือภายใต้ข้อ 6 ของความตกลงปารีส เป็นต้น สำหรับการประชุมฯ ในระหว่างวันที่ 6 – 15 มิถุนายน 2565 จะเป็นการหารือในรายประเด็นเพื่อให้ได้ร่างข้อสรุปแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป ก่อนนำไปเสนอเพื่อประกอบการตัดสินใจระดับผู้นำประเทศในการประชุม COP27 โดยจะรับรองร่างข้อสรุปแนวทางดังกล่าวและปิดการประชุมฯ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ซึ่งคณะผู้แทนไทยจะร่วมเจรจาและติดตามประเด็นอย่างใกล้ชิด รวมทั้งรายงานผลการประชุมฯ ตามขั้นตอนต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

Skip to content