การประชุม Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) ครั้งที่ 9

การประชุม APFSD ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีหัวข้อหลักของการประชุม คือ “Building back better from coronavirus disease (COVID-19) while advancing the full implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development in Asia and the Pacific” โดยมีนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. พร้อมด้วยนางสาวสุกัญญา วิศาล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เข้าร่วมการประชุมซึ่งที่ประชุมมีการหารือและอภิปรายถึงมุมมองระดับภูมิภาคต่อการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนและจากวิกฤติโควิด-19 ติดตามความคืบหน้า แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเร่งรัดการอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยมุ่งเน้นหารือเชิงลึกใน 5 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 4 (การศึกษาที่เท่าเทียม) เป้าหมายที่ 5 (ความเท่าเทียมทางเพศ) เป้าหมายที่ 14 (ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน) เป้าหมายที่ 15 (ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน) และเป้าหมายที่ 17 (การเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ)ทั้งนี้ สผ. ในฐานะหน่วยประสานงานหลักได้จัดทำถ้อยแถลง ภายใต้หัวข้อ 2(b) Review of regional progress on the SDGs และจัดส่งให้คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: ESCAP) เพื่อเผยแพร่ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)