การประชุม 4th High-Level Ministerial Dialogue on Climate Finance

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. รักษาราชการ เลขาธิการ สผ. และ ดร.ณัฎฐนิช อัศวภูษิตกุล ผอ.กปอ. เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการเงินสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งจัดขึ้นในห้วงการประชุม COP26/CMP16/CMA3โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือในรายละเอียดการเงินสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว (Long-term Climate Finance) โดยที่ประชุมได้พิจารณาข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องจากการประชุมเชิงปฏิบัติและรายงานการประเมินรายสองปี ฉบับที่ ๔ (ค.ศ. ๒๐๒๐) และภาพรวมของกระแสการเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการประชุมนี้ได้มีการอภิปรายในประเด็นสำคัญ ได้แก่ (๑) การยกระดับการสนับสนุนทางการเงินให้กับประเทศกำลังพัฒนาตามเป้าหมายการระดมทุนให้ได้ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปี โดยเน้นหารือในรายละเอียดของการดำเนินงานที่รัฐมนตรีจะสามารถทำได้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการตามเป้าหมายนี้ (๒) การสนับสนุนระบบการเงินเพื่อรองรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต เพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศกำลังพัฒนา และ (๓) การเร่งยกระดับการระดมทุนให้ได้จำนวน ๑ ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการและจำเป็นของประเทศกำลังพัฒนา โดยพิจารณาถึงบทบาทของรัฐบาล และภาคส่วนอื่น ๆ รวมถึงธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศและภาคเอกชน นอกจากนั้น ยังเปิดโอกาสให้ประเทศต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบ แนวทางการและความสำคัญของการเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม