การประชุม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน” 

สผ. โดย กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.)
 ในการจัดประชุม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงาน
โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน”  ในระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมไฮเดรนเยีย อาคารแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  โดยมี นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม นางสาวอุมา  ศรีสุข ผอ.กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สส. กล่าวรายงาน โดย ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผอ.กบก. กล่าวต้อนรับเครือข่าย ทสม. และแนะนำกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เครือข่าย ทสม. ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม และพัฒนาเครื่องมือ กลไก ในการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรที่ยั่งยืน โดยกรอบการมีส่วนร่วม และเพื่อให้หน่วยงานตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและแนะนำแก่เครือข่าย ทสม. ในการพัฒนา ปรับปรุงข้อเสนอโครงการให้มีความชัดเจน สมบูรณ์ และสอดคล้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ของกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยจะมีการประชุม เพื่อสรุปภาพรวมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่าย ทสม. และองค์ภาคีที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานโคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบาย ทส.ยกกำลัง X และการขับเคลื่อนประเทศด้วย BCG Model ได้ต่อไป  ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ภาคีเครือข่าย ทส. ทั่วประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานสัมมนาโดยผ่านระบบ Video Conference Zoom Meetings กว่า 230 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (สผ.)