การประชุม เรื่อง “การเผยแพร่แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เหมืองแร่”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) ได้จัดการประชุม เรื่อง “การเผยแพร่แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเหมืองแร่” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมโนโวเทล แพลทินัม ประตูน้ำกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี นางกานดา ปิยจันทร์ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อจากนั้น เป็นการเสวนาหัวข้อ การนำแนวทาง EIA โครงการเหมืองแร่ไปใช้อย่างไร ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย นายอรรณุวัฒน์ วัฒนวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายกล้า มณีโชติ ผู้ชำนาญการ บริษัท เอ บี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนต์ จำกัด และนายมงคล พรชื่นชูวงศ์ Mineral Resources and Material Solution Director บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการเสวนา โดย นางสาวปราวีณา มณีสุต ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการนี้ ได้จัดให้มีการอภิปรายประเด็นสำคัญของแนวทางการจัดทำรายงาน EIA โครงการเหมืองแร่ โดย นายวรพจน์ ทองอุปการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานเหมืองแร่และพัฒนาปิโตเลียม นางสาวปราวีณา มณีสุต ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนา แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และนายสาโรจน์ เจียรักสุวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่แนวทางการจัดทำรายงานการ EIA โครงการเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานและเป็นรายงานที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพและปฏิบัติได้จริง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน รวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณารายงาน EIA โดยมีคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานฯ และเจ้าหน้าที่ สผ.จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม