การประชุม เรื่อง การเผยแพร่แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) จัดประชุม เรื่อง การเผยแพร่แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ อาคารทิปโก้ ๒ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำไปใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธาน ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายถวัลย์ ธนกิจเจริญพัฒน์ รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน นายเรืองศักดิ์ วงค์วันดี ผู้จัดการฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายบัญชา กองทอง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคนิคและรักษาการผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายคลังน้ำมัน บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด และ นางสาวรุ่งอรุณ ญาติบรรทุง ผู้อำนวยการกลุ่มงานพลังงาน ร่วมเป็นวิทยากร และอภิปรายเกี่ยวกับการนำแนวทางฯ ฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถามต่างๆ โดย นางสาวปราวีณา มณีสุต ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานฯ เจ้าของโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ ๒๐๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม