การประชุม เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวทางการพิจารณารายงาน EIA ด้านนิเวศวิทยาบนบก (ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า) สำหรับ คชก.”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) ได้จัดประชุมเรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ด้านนิเวศวิทยาบนบก (ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า) สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)” เมื่อวันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๒ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นวิทยากร จำนวน ๘ ท่าน ได้แก่ นายอุทิศ กุฏอินทร์ นายประโยชน์ ก้านจันทร์ นางปิยนันท์ โศภนคณาภรณ์ นายศุภากร ปทุมรัตนาธาร นายพงษ์เทพ จารุอำพรพรรณ นายมีศักดิ์ มิลินทวิสมัย นายสมชาย ตะสิงห์ษะ และนางสาวญาณิศา ศิริพรกิตติ โดยมี นางสาวปราวีณา มณีสุต ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการจัดทำแนวทางฯ ที่เหมาะสมสำหรับการพิจารณารายงานด้านนิเวศวิทยาบนบก (ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานฯ เจ้าของโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนกว่า ๒๕๐ คน เข้าร่วมการประชุม ในรูปแบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ zoom

จัดทำและเผยแพร่ โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม