การประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง โครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 10 /2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 10/2564 ณ. ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ เป็นประธาน และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นรองประธาน และนางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการ กบก. ทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการฯ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาโครงการที่สำคัญ ประกอบด้วย 1) โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชุมชน ลดมลพิษ รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Cycling Community Free Air Pollution) ดำเนินการโดย มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย และ 2) โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องกำจัดขยะหน้ากากติดเชื้อชุมชน ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุมประมาณ 20 คน ซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Cisco Webex

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม