การประชุม คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ เอื้อสุวรรณา ผอ.กผง. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้ทราบ        

กรอบระยะเวลาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ช่วงไตรมาส 2 และกรอบวงเงินคำขอนอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ได้แก่

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายกอง/กลุ่มอิสระ พ.ศ. 2565  และผลการเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 รวมถึงความคืบหน้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ดร.อนุชา บุญเกษม ผู้แทนกรมบัญชีกลางในคณะทำงานเฉพาะกิจการติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เลขานุการกรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference จำนวนประมาณ 30 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)