การประชุม คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ทำเนียบรัฐบาล ร่วมกับห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ และห้องประชุมชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบองค์ประกอบและท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๔ ผ่านการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมี นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ซึ่งราชอาณาจักรไทยดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการมรดกโลก วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ และเห็นชอบการนำเสนอพื้นที่อนุรักษ์ทะเลอันดามัน เพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก ซึ่งเป็นการดำเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางบก ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ในการผลักดันการนำเสนอพื้นที่อนุรักษ์ทะเลอันดามันเป็นมรดกโลก

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม