การประชุม “การแลกเปลี่ยนความรู้ สำหรับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ ๓ :การประเมินมูลค่า การจัดหาเงินทุน และแหล่งทุน (3rd Knowledge exchange for executives and experts: Valuing, financing and funding)”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดการประชุมการแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ ๓: การประเมินมูลค่า การจัดหาเงินทุน และแหล่งทุน (3rd Knowledge exchange for executives and experts: Valuing, financing and funding)” เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เจ้าหน้าที่ สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการประยุกต์ใช้แนวทางธรรมชาติ (หรือ Nature-based solutions: NbS) ในการบริหารจัดการน้ำและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ โดยเปรียบเทียบระหว่างการดำเนินการตามแนวทางทั่วไป กับการบูรณาการแนวทางธรรมชาติในการดำเนินงาน จากกรณีศึกษาในพื้นที่กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร ยานธุรกิจสุขุมวิทและสวนป่าเบญจกิติ และกรณีศึกษา สวนป่าคุนซาน จากประเทศจีน รวมถึงการนำเสนอแนวทางการจัดหาทุนสำหรับการบูรณาการ NbS ในการบริหารจัดการน้ำ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก The Cooperative Research Centre for Water Sensitive Cities (CRCWSC) และ The International Centre for Environmental Management (ICEM) ซึ่งการดำเนินโครงการ ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ธนาคารโลก (World Bank) และ Australia’s Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ ๔๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม