การประชุม “การแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชำญ ครั้งที่ ๓: การประเมินมูลค่าการจัดหาเงินทุน และแหล่งทุน Knowledge exchange for executives and experts: Valuing, financing and funding)” กรณีศึกษาย่านศูนย์การค้าและธุรกิจเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย การประชุม “การแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ ๓: การประเมินมูลค่า การจัดหาเงินทุน และแหล่งทุน (3rd Knowledge exchange for executives and experts: Valuing, financing and funding)” กรณีศึกษาย่านศูนย์การค้าและธุรกิจเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. โดยการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทยและนานาชาติ โดยมุ่งเน้นที่การประเมินค่าทางเศรษฐกิจ การใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับการประเมินต้นทุนและผลตอบแทน (BCA tools) และการอภิปรายเกี่ยวกับโอกาสการจัดหาเงินทุนเพื่อขยายขอบเขตของการใช้แนวทางแบบบูรณาการในการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่กรณีศึกษาย่านศูนย์การค้าและธุรกิจเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่ง ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับโดย ดร. รัตมณี อ๋องสกุล Senior Program Manager Mekong, Australia Partnership-Water Energy Climate, Australia’s Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยที่ปรึกษาโครงการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้แทนจาก สผ. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครระยอง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมการประชุมกว่า ๔๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม