การประชุม กข.สผ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ.เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กข.สผ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีนายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ เลขานุการกรม ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ และกรรมการจากกอง กลุ่มอิสระ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ และมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สผ. และการสมัครเข้าประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สผ. ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นมาเล้ว ซึ่งการสมัครเข้าร่วมประกวดครั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สผ. จะต้องมีคะแนนรวมผ่านเกณฑ์ประเมินไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของคะแนนรวม คือต้องไม่น้อยกว่า ๒๔๐ คะแนน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม