การประชุมโครงการการสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งตามแนวอ่าวไทย (Increasing resilience to climate change impacts in marine and coastal areas along the Gulf of Thailand)

สผ. และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดการประชุมเปิดตัวในระดับพื้นที่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 ผ่าน Video Conference โดยการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเป้าหมาย วัตถุประสงค์และกรอบการดำเนินงานของโครงการฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยได้รับทราบและให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน รวมถึงรับทราบบทบาทและแนวทางการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินโครงการ โดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)
และ Ms. Lovita Ramguttee รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNDP) ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม โดยมี ผู้แทน สผ. ทช. ผู้เชี่ยวชาญภายใต้โครงการฯ และ UNDP ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาและผู้แทนชุมชน เข้าร่วมการประชุมกว่า 220 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)