การประชุมแลกเปลี่ยน และหาแนวทางการขยายความร่วมมือ ระหว่างประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้เกียรติเป็นประธานและหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมประชุมหารือกับ Mr. Stephan Contius กรรมาธิการวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนฝ่ายประเทศกำลังพัฒนาและเศรษฐกิจเกิดใหม่ ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเยอรมนี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล การประชุมดังกล่าวได้เสนอความก้าวหน้า ความร่วมมือระหว่างไทยและเยอรมนีในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมทั้งหารือถึงความเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศไทยตามพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ โดยประเทศไทยต้องการพัฒนากลไกการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ของประเทศให้เข้มแข็งและชัดเจนยิ่งขึ้น ในขณะที่ฝ่ายเยอรมนีเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่ ภายใต้พิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะได้หารือในรายละเอียดเกี่ยวกับความร่วมมือดังกล่าวต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)