การประชุมแลกเปลี่ยนผลรายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศของ IPBES ผ่านระบบทางไกล

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature: IUCN) กำหนดจัดการประชุมแลกเปลี่ยนผลรายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศของ IPBES ผ่านระบบทางไกล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑๐๐๓ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. นำเสนอความเป็นมาและสาระสำคัญของการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ (IPBES Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services) เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดกฎหมายและนโยบายได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวและทิศทางในระดับนานาชาติเกี่ยวกับประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ และนายประเสิรฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. นำเสนอสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ และร่วมเสวนากรณีศึกษาของประเทศไทยในการปรับตัวของกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่าของประเทศไทยและความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายขยะพลาสติกทะเล ทั้งนี้ มีผู้แทนเข้าร่วมการประชุจากคณะกรรมาธิการต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมด้านนิติบัญญัติ ด้านกระบวนการยุติธรรม และด้านนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง ประมาณ ๘๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม