การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการบริหารจัดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting

สผ. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด Platform แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางวิชาการ ต่อแนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะครึ่งแผน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๐) ไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. กล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ ๕๐ คน เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom โดยแบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนบกและความหลากหลายทางชีวภาพ (๒) การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเพื่อการพัฒนาศักยภาพการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน (๓) การบริการจัดการเพื่อสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ (๔) การจัดการสภาพแวดล้อมเมืองและมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ และ  (๕) การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจะถูกนำไปใช้ประกอบการปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้ร่างแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ให้มีความครอบคลุมและเหมาะสมกับประเทศไทยต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)