การประชุมเสวนาเชิงนโยบายระดับสูง (High-Level dialogue) ในหัวข้อแนวทางการมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน   ของประเทศไทย ภายใต้โครงการพลังงานสะอาด เข้าถึงได้และมั่นคงสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Clean, Affordable, and Secure Energy for Southeast Asia: CASE)

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ รางน้ำ นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เข้าร่วมการประชุมเสวนาเชิงนโยบายระดับสูง (High-Level dialogue) ในหัวข้อแนวทางการมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทย ภายใต้โครงการพลังงานสะอาด เข้าถึงได้และมั่นคงสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Clean, Affordable, and Secure Energy for Southeast Asia: CASE) โดยการประชุมเสวนาดังกล่าว จัดขึ้นโดยความร่วมมือขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และหน่วยงานพันธมิตร ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และคุณฮานส์ อูลริช ซูดเบค อุปทูตและหัวหน้าแผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานการประชุมเสวนาฯ

                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน เช่น สนพ. พพ. กฟผ. อบก. สภาอุตฯ สถาบันยานยนต์ไฟฟ้า สถาบันวิจัยพลังงาน ปตท. เป็นต้น ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาในหัวข้อ Towards a collective vision of Thai energy transition : National long-term scenarios and socioeconomic implications (TET2S) ซึ่งประกอบด้วยการจำลองภาพฉากทัศน์พลังงานระยะยาวสำหรับภาคไฟฟ้า (Long-term energy scenarios for the power sector) และการวิเคราะห์ผลประโยชน์ร่วมของการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Co-benefit analysis) ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และมุมมองเชิงนโยบายต่อทิศทางการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของไทย เพื่อมุ่งสู่ไปสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี ค.ศ. 2050(Carbon neutrality 2050) ภาคพลังงาน ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวจะนำไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพลังงานชาติต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวนประมาณ 70 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

: กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)