การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ Mitsubishi Research Institute (MRI)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ Mitsubishi Research Institute (MRI) ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) โดยมีนางสาว สุกัญญา วิศาล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุม

นายจิรวัฒน์ ได้หารือร่วมกับผู้แทนจาก MRI ในประเด็นต่าง ๆ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญเร่งด่วนของประเทศ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการขยะ การจัดการน้ำเสีย และคุณภาพอากาศ นอกจากนี้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมประเทศที่สามารถนำมาเป็นต้นแบบในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยที่ผ่านมา แนวทางและโอกาสในการสร้างความร่วมมือร่วมกันในอนาคต รวมทั้งการสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ Carbon Credit Transfer, Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS), Smart Cities และ Low Carbon Cities

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)