การประชุมเพื่อมอบนโยบายและติดตามการจัดทำโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด (จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและติดตามการจัดทำโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด (จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม) ร่วมกับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางณัฐิยา ลาภเลิศสุข ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. เข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมดังกล่าว รมว.ทส. ได้มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานฯ โดยขอให้ทั้ง ๒ จังหวัดพิจารณาแผนงานฯ ที่สามารถทำได้จริง เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ และคุ้มค่ากับงบประมาณของแผ่นดิน ในส่วนของแผนงานที่จะนำเสนอขอให้ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับวิสาหกิจชุมชนได้ เพิ่มประสิทธิภาพในการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น การส่งเสริมให้ความรู้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ถึงคุณค่าประวัติศาสตร์ความเป็นมา และความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัด เพื่อช่วยกันอนุรักษ์และต่อยอดในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับเกษตรได้เท่าทันความรู้ใหม่ ๆ และเกิดการจ้างงานแรงงานจบใหม่ เช่น อาสาสมัครภาคประชาชน ให้เข้ามาช่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี และ จ.นครปฐม ตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของรัฐบาล ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม