การประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูล/ผลการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ระดับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และในวันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูล/ผลการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นต่อระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ (Management Information System : MIS) ระดับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้แทนจากทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานราชการจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งสิ้น ๒๐๕ คน โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ ซึ่งที่ปรึกษาจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงและดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

จัดทำและเผยแพร่ โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม