การประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูล/ผลการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ระดับส่วนกลาง

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Skip to content