การประชุมเผยแพร่และรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ….

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ได้จัดการประชุมเผยแพร่และรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องกมลทิพย์ ๑ ชั้น ๒ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุม และ ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ กล่าวรายงาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ ๑๕๐ คน

การประชุมเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจถึงสาระสำคัญของ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. และรับฟังข้อเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปประกอบการพิจาณาปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ และนำผลการรับฟังความคิดเห็น ไปประกอบ การวิเคราะห์ผลกระทบจากพระราชบัญญัติฯ อย่างรอบด้านเป็นระบบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพ.ศ. ๒๕๖๒ การประชุมดังกล่าวประกอบด้วยการนำเสนอหลักการเหตุผล ความจำเป็น และสาระสำคัญของ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ โดย ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ และนายภาณุวัตร กมุทชาติ กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการอภิปรายจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ๖ ท่าน ได้แก่ นายดนัย นาคประเสริฐ กรมวิชาการเกษตร นายวิชา ธิติประเสริฐ นักวิชาการอิสระ นางสาวลาวัลย์ มะเจียกจร ผู้แทนชุมชนตำบล ลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี นางสาวเบญจมาส โชติทอง ผู้แทนสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นางสาวลักษนาพรรณ วงศ์โสภา บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิวิมล แสวงผล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ร่วมกันอภิปรายสาระสำคัญของ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ในส่วนที่จะมีผลกระทบต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้ สผ. ยังเปิดช่องทางรับความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สผ. www.onep.go.th ในระหว่างวันที่ ๑๖ มีนาคม ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่ง สผ. จะได้รวบรวมและประมวลผลและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบจาก (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ เพื่อเตรียมนำเสนอต่อสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ตามลำดับต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content