การประชุมเผยแพร่และรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) คู่มือความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับองค์กรภาคธุรกิจไทย

“สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันประจำประเทศไทย (GIZ) ได้จัดการประชุมเผยแพร่และรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) คู่มือความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับองค์กรภาคธุรกิจไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง“เหตุใดภาคธุรกิจไทยจึงควรให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” พร้อมทั้งนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมดังกล่าวประมาณ 125 คน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองต่อ (ร่าง) คู่มือความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับองค์กรภาคธุรกิจไทย และจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผลจากการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำไปปรับปรุง (ร่าง) คู่มือความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับองค์กรภาคธุรกิจไทยต่อไป”

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)