การประชุมเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็น ต่อผลการดำเนินโครงการการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ที่มีลำดับความสำคัญสูง

สผ. โดย กลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ (ผอก.มค) กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ได้จัดการประชุม ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2โดยมี ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ.กลช. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และ นายภาณุวัตร กมุทชาติ ผอก.มค. นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อนำไปพัฒนา ต่อยอด รวมถึงปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีลำดับความสำคัญสูงอื่น ๆ และการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานของประเทศไทย   ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวน 120 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)