การประชุมเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อ ระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนนโยบาย ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาคและระดับพลังงานทดแทน (RU-CORE) จัดการประชุมเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ: การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในวันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ และกล่าวรายงานโดย ดร. ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผูอำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนอ “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดย ผศ.ดร.จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต่อด้วยการนำเสนอ “การวิเคราะห์การเกิดภัย และความเสี่ยงเชิงพื้นที่รายสาขาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยผู้เชี่ยวชาญของโครงการ ได้แก่ ดร.วินัย เชาวน์วิวัฒน์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ดร.ชิษณุชา บุดดาบุญ กรมการข้าว ผศ.ดร.ปัทมา สิงหรักษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ผศ.ดร.วิจิตรบุษบา มารมย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจากนั้นเป็นการนำเสนอ “ระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดย ผศ.ดร.วรัญญู วงษ์เสรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.ร่วมกับ ผศ.ดร.จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์ จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนกว่า ๓๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม