การประชุมเผยแพร่สรุป ผลการศึกษามาตรการทางเศรษฐศาสตร์ / มาตรการจูงใจเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริโภคที่ยั่งยืน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดประชุมเผยแพร่สรุปผลการศึกษามาตรการทางเศรษฐศาสตร์/มาตรการจูงใจเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริโภคที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมในการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์/มาตรการจูงใจเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน: ด้านการบริโภคที่ยั่งยืน เมื่อวันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ผ่านช่องทางออนไลน์ (ระบบ Zoom) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.รวีวรรณ  ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความเป็นมา และผลการศึกษามาตรการทางเศรษฐศาสตร์/มาตรการจูงใจเพื่อสนับสนุนการบริโภคที่ยั่งยืนภายใต้แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๘๐ ของประเทศไทย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ธนาคาร ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม