การประชุมเผยแพร่มาตรการ และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ของภาคเอกชนตามมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญภายใต้ NDC

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดการประชุมเผยแพร่มาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของภาคเอกชนตามมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญภายใต้ NDC ในวันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และ ดร. ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษามาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของภาคเอกชนตามมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญภายใต้ NDC รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ ซึ่งจะขยายผลไปสู่การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ภาคเอกชน และภาครัฐจะมีบทบาทในการสนับสนุนมาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนทั้งสิ้น ๒๗๙ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

LinksLinks2