การประชุมเผยแพร่มาตรการ และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ของภาคเอกชนตามมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญภายใต้ NDC

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดการประชุมเผยแพร่มาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของภาคเอกชนตามมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญภายใต้ NDC ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ และ ดร. ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นผู้กล่าวรายงานที่มาและความสำคัญของการจัดประชุม ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษามาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของภาคเอกชนตามมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญภายใต้ NDC รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ ซึ่งจะขยายผลไปสู่การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ภาคเอกชน และภาครัฐจะมีบทบาทในการสนับสนุนมาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ ๔๘๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Skip to content