การประชุมเผยแพร่ผลสำเร็จ จากการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจก ที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (RAC NAMA Project Closing Webinar)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมออนไลน์ เรื่อง การเผยแพร่ผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (RAC NAMA Project Closing Webinar) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๕ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม และ ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กล่าวรายงาน โดยการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลสำเร็จการดำเนินโครงการ RAC NAMA
ในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นสู่การใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เพื่อนำเสนอแผนยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการต่อยอด
การดำเนินการในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นสีเขียว และเพื่อปิดโครงการ RAC NAMA และส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานร่วมดำเนินการต่อไป ในการนี้ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช
รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (MS Teams Application) จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม