การประชุมเผยแพร่การดำเนินงาน ของเวทีระหว่างรัฐบาล ว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และบริการจากระบบนิเวศ และ (ร่าง) กรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ.๒๐๒๐

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) จัดการประชุมเผยแพร่การดำเนินงานของเวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ และ (ร่าง) กรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ ณ ห้องเพลินจิต โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินจิต กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของเวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Service: IPBES) ต่อการสนับสนุนงานของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ”ซึ่งภายในงานได้มีการจัดเสวนา เรื่อง “การเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในมุมมองของนักวิชาการ” โดย ศ.ดร. สมศักดิ์ ปัญหา ศ.ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ รศ.ดร. สมโภชน์ ศรีโกสามาตร รศ.ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และเรื่อง “กรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐: เปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน” โดย ดร. เบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย นางภัทรินทร์ ทองสิมา และ ดร.กลย์วัฒน์ สาขากร โดยการจัดประชุมมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ IPBES และ (ร่าง) กรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ และสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของ IPBES ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน คณะอนุกรรมการและกรรมการที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ ๑๐๐ คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content