การประชุมเตรียมการ East Asian-Australasian Flyway Initiative ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการ East Asian-Australasian Flyway Initiative ระหว่าง (สผ.) และธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักเลขาธิการ Partnership for the Conservation of Migratory Waterbirds and the Sustainable Use of their Habitats in the East Asian – Australasian Flyway หรือ East Asian-Australasian Flyway (EAAFP) BirdLife International และ Wetland international โดยมี ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม ความริเริ่มดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง ADB สำนักเลขาธิการ EAAFP และ BirdLife International ซึ่งต้องการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมูลค่าของของพื้นที่ชุ่มน้ำในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก – ออสเตรเลีย การพัฒนากรอบการลงทุนสำหรับพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเสนอเป็นพื้นที่เครือข่ายนกอพยพ และการพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการพื้นที่เครือข่ายนกอพยพ โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในสิบประเทศที่เป็นพื้นที่ดำเนินงาน ทั้งนี้ ความริเริ่มดังกล่าวมีเป้าหมายจะระดมเงินทุนมูลค่า 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อปกป้องพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นแหล่งอาศัยของนกอพยพและการบริหารจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)