การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์ความต้องการ ในการบูรณาการข้อมูล ความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใน สผ.

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการบูรณาการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใน สผ. เมื่อวันพุธที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคาร สผ. โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการประชุม ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ กล่าวรายงาน ต่อจากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาและบูรณาการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย” โดย รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิที่พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในคณะกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม ระดมความเห็น สำหรับใช้ประเมินสถานภาพและวิเคราะห์ความต้องการ รวมถึงปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาและบูรณาการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของหน่วยงานภายใน สผ. และเพื่อรับฟังความเห็นในการกำหนดโจทย์และทิศทางการพัฒนาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และใช้ประกอบการบูรณาการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพภายใน สผ. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนกว่า ๓๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม