การประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันนกอพยพโลก ประจำปี พ.ศ. 2565

สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนขนาดเล็ก (Small Grant Fund) ในการจัดกิจกรรมวันนกอพยพโลก ในหัวข้อ (Theme) “ลดแสงไฟ เพื่อให้ทางนก หลังตะวันตกดิน” (Dim the Lights for Birds at Night) จากโครงการความร่วมมือพันธมิตรสำหรับการอนุรักษ์นกอพยพและการใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืนในเส้นทางการบิน เอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย (EAAFP) จึงกำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เนื่องในวันนกอพยพโลก ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสุขใจ สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานขององค์กรภาคีเครือข่ายนกอพยพในพื้นที่ และร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตต่อไป          

การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ผู้เชี่ยวชาญด้านนกอพยพ ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กองพลาธิการทหารบก ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จำนวน 50 คน ซึ่งร่วมอภิปรายให้ความคิดเห็นในเรื่องความร่วมมือในการจัดการนกอพยพในพื้นที่บางปูของพันธมิตรและเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้พื้นที่บางปูได้รับการรับรองให้บรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อเครือข่ายของแหล่งที่อยู่อาศัยของนกน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)