การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกระแสหลักในภาคการเกษตร

สผ. โดย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ร่วมกับศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกระแสหลักในภาคการเกษตร เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 และผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) โดย นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ.และ Dr. Theresa Mundita S. Lim ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นประธานกล่าวเปิด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการ กลช. กล่าวรายงาน โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินการบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่ภาคการเกษตรในระดับประเทศไทย อาเซียน และโลก รวมถึงหารือประเด็นท้าทายที่หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะร่วมกันดำเนินงานให้ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกระแสหลักในการปฏิบัติของภาคการเกษตรอย่างแท้จริงต่อไป การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุมประมาณ 120 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)