การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑ : การรับฟังความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดการประชุม เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑  : การรับฟังความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐)  เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ.เป็นประธานการประชุม ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม และผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  โดย รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาโครงการ และนางสาวทิพวัลย์ แก้วมีศรี สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โดยมี นางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย ผู้แทนในคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ผู้ทรงคุณวุฒิ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และเจ้าหน้าที่ สผ.

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม