การประชุมเชิงปฏิบัติการ CCMC – GIZ planning workshop 2020

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ CCMC – GIZ planning workshop 2020 เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ร่วมกับ Mr. Heinrich Gudenus Project Director ประจำโครงการ Risk-NAP และ ดร.อังคณา เฉลิมพงศ์ Project Director ประจำโครงการ TGCP-Policy ต่อจากนั้น ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กปอ.  ได้หารือร่วมกับ GIZ เพื่อทบทวนและสรุปผลการดำเนินงานในปี ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา และกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกันในปี ๒๕๖๔ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก GIZ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๔๕ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม