การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพกับภาคการเกษตรของประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ผ่าน Video ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ.กลช. กล่าวต้อนรับ Dr.Theresa Mundita S.Lim ผู้อำนวยการบริหารศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ แนะนำศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่าน Video โดยการจัดประชุมมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่มุมมองและความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านการบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพและการเกษตรในระดับโลกและระดับภูมิภาค เพื่อเผยแพร่และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ นโยบาย มาตรการ และโครงการภายในประเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานทั้งภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อม และเพื่อรวบรวมกรณีศึกษาและความเห็นสำหรับประกอบการดำเนินงานด้านการบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพกับภาคการเกษตรของประเทศไทย นอกจากนี้ ภายในงานมีการเสวนา เรื่อง มุมมองและความก้าวหน้าในการดำเนินการบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพและการเกษตรในระดับโลกและระดับภูมิภาค เรื่อง นโยบาย มาตรการ แผนงาน และมาตรฐาน: เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ การจัดการสารพิษและธาตุอาหารที่เกินพอดี ในภาคการเกษตร การทำเกษตรที่สนับสนุนการบริการจากระบบนิเวศ และแลกเปลี่ยนความเห็น เรื่อง เกษตรกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนของประเทศไทย โดย ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ ชุมชนท้องถิ่น คณะทำงาน คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ ๑๐๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม